Vertrouwenswerk
Waar meerdere mensen samen werken,
bestaan al gauw meerdere en diverse
opvattingen en belevingen rond gepast gedrag.
Ongewenste omgangsvormen zijn niet altijd
even zichtbaar, maar kunnen wel concreet
leiden tot verlies van effectiviteit, juridische
conflicten, imagoschade en verzuim.
Door het ontwikkelen van gedragsrichtlijnen
kunt u als organisatie de werksfeer bewust
en positief beïnvloeden. Dit schept duidelijke
grenzen en kaders waarbinnen mensen
respectvol met elkaar omgaan en geeft
duidelijk aan wat de consequenties en
oplossingen zijn bij ongewenst gedrag.
Fix'Um kan uw organisatie begeleiden bij
het opstellen en implementeren van een
gedragscode en het wettelijk verplichte beleid
op (on)gewenste omgangsvormen.

eerste opvang, advies en begeleiding bij
vraag, issue of klacht
informatie en voorlichting rond
vertrouwenswerk in uw organisatie
ontwikkeling en monitoring van beleid
opstellen van klachtenprocedures en regelingen
beschikbaar- en samenstellen van een
klachtencommissie