vertrouwenswerk

Waar meerdere mensen samen werken, bestaan al gauw meerdere en diverse opvattingen en belevingen rond gepast gedrag.
Ongewenste omgangsvormen zijn niet altijd even zichtbaar, maar kunnen wel concreet leiden tot verlies van effectiviteit, juridische
conflicten, imagoschade en verzuim. 

Door het ontwikkelen van gedragsrichtlijnen kunt u als organisatie de werksfeer bewust en positief beïnvloeden. Dit schept duidelijke
grenzen en kaders waarbinnen mensen respectvol met elkaar omgaan en geeft duidelijk aan wat de consequenties en oplossingen zijn bij ongewenst gedrag.

Marion Soons kan uw organisatie begeleiden bij het opstellen en implementeren van een gedragscode en het wettelijk verplichte beleid
op (on)gewenste omgangsvormen.

  • eerste opvang, advies en begeleiding bij vraag, issue of klacht
  • informatie en voorlichting rond vertrouwenswerk in uw organisatie
  • ontwikkeling en monitoring van beleid opstellen van
  • klachtenprocedures en regelingen
  • beschikbaar- en samenstellen van een klachtencommissie

reactie van klant


"Marion heeft onze organisatie geholpen met de opzet en de introductie van het beleid omtrent ongewenst gedrag. Zij is in staat om met haar kennis en ervaring een waardevolle bijdrage te leveren en weet op een zeer professionele wijze dit "lastige" onderwerp binnen onze organisatie te introduceren. Tevens is Marion al jaren aan Batavia BioServices verbonden als externe vertrouwenspersoon."

HRmanager BioServices